Свободни работни места

Длъжност Характеристика Изисквания
Контрольор по качеството - извършва входящ контрол;
- операционен и краен контрол на продукцията във фазите на производство;
- следи за спазване на качеството и технологията;
- изготвя констативни протоколи и актове.
- средно специално техническо образование или висше техническо образование /машинен инженер/ ;
- опит и познания в областта на металообработването;
- умения за работа с компютърни програми - офис пакет;
- умение за работа в екип.
Конструктор – технолог - изработване на конструктивно-технологична документация;
- разработване на технология за производство на метални изделия;
- създаване на програми за работа на цифрово програмни машини обработващи детайлите от тези изделия;
- необходим е опит в металообработващо предприятие;
- познания по студено и топло металообработване;
- конструиране на инструменти и екипировка;
- понятие по промишлен дизайн;
- компютърна грамотност;
- опит с CAD програми

 Владеене на англйски или немски език са предимства при кандидатстването
Ръководител група в производството - организира и ръководи дейността на цеха/групата съгласно изискванията на производствената програма изготвена от ръководството;
- следи за своевременното изпълнение и отчитане на производствената програма;
- отчита периодически резултатите от труда, както на отделните звена в цеховете, така и на отделните работници. ;
- осигурява технологична помощ при изработване на инструментална екипировка и съгласува работата на цеха и конструкторите на инструменти.За ефективно използване на материалите предлага замяна на липсващи материали с други и прави предложения за икономия на материали, труд и работно време;
- контролира техническата безопасност на машините, съоръженията и инструментите и следи за извършване на профилактични ремонти и настройки;
- съставя и води отчетност за присъствените дни и работното време на персонала;
- отговаря за охраната на труда – извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място на всички новопостъпили работници;
- периодичен и извънреден инструктаж по охрана на труда и на всички работещи и документира тази дейност по съответния ред
- професионална подготовка;
- да владее знания по технологията на изделията;
- да работи с конструкторска и технологична докментация;
- пълно познаване на машинния парк в цеха;
-технически характеристики, конструктивни особености,режим на работа на машините,правила за безопасна експлоатация;
 - за познава правилата по охрана на труда, техника на безопасност,производствена хигиена, противопожарна защита;
- да познава основните направления по организация на труда и управление на производството.