Новини за фирма БКК-95 ООД

EU

IC

На 20.03.2020г фирма БКК 95 започва внедряване на система за управление на сигурността, базирана на стандарт ISO 28000:2007 /БДС ISO 28000:2012

В приложения файл се намира нашата Политика по управление на сигурността на веригата от доставки


Считано от 18.08.2017 г. „БКК-95” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на „БКК-95“ ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 211 483.49 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 738 974.09 лeвa. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 628 127.98 лeвa, а на националното съфинансиране – 110 846.11 лeвa. Проектът на „БКК-95” ООД е насочен към подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на машините и оборудването на предприятието. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:


На 21.12.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на чл. 50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0627-C01, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Документи за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Решение за откриване на процедура

Публична покана

Изисквания за оферти

Оферта

Техническа спецификация

Методика за оценка

Декларация на кандидата

Проект на договор

Гаранция за добро изпълнение


в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-3.001-0627-C01 съм провел процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини представляващи дълготрайни материални активи"

С Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение № 1/ 21.12.2017 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти са определени за изпълнител следните кандидати:

Обособена позиция 1: „Пласто“ ЕООД - гр. София, район Лозенец, ул. Йоан Екзарх 14а

Обособена позиция 2: “Каммартон България“ ЕООД - гр. София, район Надежда, бул. Илиенско шосе, № 8

Обособена позиция 3: “Полимета С“ ООД - гр. София, район Искър, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 3

Информация за сключен договор


На 15 февруари 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД”.

В изпълнение на договора ще преминат обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност " Машини и системи с ЦПУ" 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигури достъп на минимум 28 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на проекта е 63360.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 63360.00 лева, в т.ч. 53856.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9504.00 лева национално съфинансиране.


На 16 април 2018 г. БКК – 95 ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“.

В изпълнение на договора ще преминат сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити ще получат удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта ще се:

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1.021-0312-01 / дата 02.05.2018 г.

наименование: Обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност "Машини и системи с ЦПУ" на 32 заети лица

Документи

Публична покана

Образец на декларация на кандидата

Образец на оферта

Методика за оценка

Проекто договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1.022-0067-01 / дата 13.09.2018 г.

наименование: Провеждане на специфични за конкретни работни места обучения

Документи

Публична покана

Образец на декларация на кандидата

Образец на оферта

Методика за оценка

Проекто договор

Техническа спецификация на Вътрешно фирмена система за управление

Техническа спецификация на Линия за автоматично опаковане

Техническа спецификация на Шприц машина


На 5 юни 2019 г. БКК – 95 ООД приключи успешно изпълнението на проект „Обучение на заети лица в БКК-95 ООД” в изпълнение на договор, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

В изпълнение на проекта преминаха обучение за трета квалификационна степен по професионална специалност "Машини и системи с ЦПУ" 32 заети лица от БКК-95 ООД. Успешно преминалите обучението и положили съответните държавни изпити 31 заети лица получиха удостоверение за придобитата квалификация по професия „Мапинен техник“ и специалност "Машини и системи с ЦПУ“, които им бяха връчени на 16.05.2019г. Вследствие на изпълнението на проекта е осигурен достъп на 30 заети лица до качествени работни места.

Общата стойност на разходите по проекта е 61380.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 61380.00 лева, в т.ч. 52173.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 9207.00 лева национално съфинансиране.


На 01 юли 2019 г. БКК – 95 ООД приключи изпълнението на проект „Специфични обучения за осигуряване на развитие и устойчива заетост в БКК-95 ООД“ по договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В резултат на изпълнение на проекта преминаха сецифични обучения 56 заети лица от „БКК 95“ ООД и 2 неактивни/безработни лица до 29 г. за работните места за настройчик-оператор на: инсталация за електростатично прахово покритие, линия за опаковане, преса, листоогъвна машина, тръбоогъвна машина, шприц машина, и за оператор на вътрешнофирмена система за управление на дейността. Успешно преминалите обучението и положили съответните изпити получиха удостоверение за придобитата квалификация. В резултат от изпълнението на проекта:

Общата стойност на проекта е 148635.20 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 118908.16 лева, в т.ч. 101071.94 лева от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 17836.22 лева национално съфинансиране, а размерът на собственото финансиране е 29727.04 лева.