Новини за фирма БКК-95 ООД

EU

IC

Считано от 09.02.2016 г. „БКК-95” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0913-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на “БКК-95” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 665 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60% или 999 000 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 849 150 лв., а на националното съфинансиране - 149 850 лв.

Проектът на „БКК-95” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на кандидата.

С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „БКК-95” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: повишаване на производствения капацитет на предприятието за основните групи продукти; повишаване на качеството на съществуващите продукти; ръст в приходите от продажби; увеличаване на пазарния дял и приходите от износ; намаляване на производствения брак; намаляване на количеството на отпадъците; нарастване на производителността; увеличаване на средните генерирани приходи от износ; увеличаване ефективността на производствените разходи.

Избор с публична покана

Информация за сключени договори

Покана за иформационен ден на 16.08.2016г.

Прессъобщение информационен ден 16.08.2016г.

Покана за информационен ден на 01.12.2016г.

Прессъобщение информационен ден 01.12.2016г.